موضوع : قدرت دراسلام – عدالت در اسلام – موانع اجراى عدالت – بدفهمی از دین – خوارج ، خشک مقدسان بحران ساز – ١٣٩٧/٩/١ کتب: جاودانه تاریخ،انسان٢۵٠ساله،نهج البلاغه،علل الشرائع ج ١

       بدفهمی از دین / عدالت در اسلام / قدرت در اسلام      ۹ آذر, ۱۳۹۷

موضوع :  قدرت دراسلام – عدالت در اسلام – موانع اجراى عدالت – بدفهمی از دین – خوارج ، خشک مقدسان بحران ساز – ١٣٩٧/٩/١ کتب: جاودانه تاریخ،انسان٢۵٠ساله،نهج البلاغه،علل الشرائع ج ١ فایل سخنرانی : فایل پرسش و پاسخ :