موضوع : قدرت در اسلام -حکومت صالحان – عدالت در اسلام – دغدغه عدالت در مسئولان – عدالت قضایی – برخی مهارتهای قضایی – ۱۱-۸-۹۷

شب بیست و چهارم صفر١۴۴٠ه.ق موضوع : قدرت در اسلام  -حکومت صالحان – عدالت در اسلام  – دغدغه عدالت در مسئولان

بیشتر بخوانید

موضوع : قدرت در اسلام -حکومت صالحان – عدالت در اسلام – دغدغه عدالت در مسئولان – عدالت قضایی – برخی وظایف دستگاه قضایی – ۱۰-۸-۹۷

شب بیست و سوم صفر١۴۴٠ه.ق موضوع : قدرت در اسلام  -حکومت صالحان – عدالت در اسلام  – دغدغه عدالت در مسئولان

بیشتر بخوانید

موضوع : قدرت در اسلام -حکومت صالحان – عدالت در اسلام – دغدغه عدالت در مسئولان – برخی مهارتهای قضایی – عدالت قضایی – ۹-۸-۹۷

شب بیست و دوم صفر١۴۴٠ه.ق موضوع : قدرت در اسلام  -حکومت صالحان – عدالت در اسلام  – دغدغه عدالت در مسئولان

بیشتر بخوانید

موضوع : قدرت در اسلام -حکومت صالحان – عدالت در اسلام – دغدغه عدالت در مسئولان – برخی مهارتهای قضایی – عدالت قضایی – ۸-۸-۹۷

شب بیست و یکم صفر١۴۴٠ه.ق موضوع : قدرت در اسلام  -حکومت صالحان – عدالت در اسلام  – دغدغه عدالت در مسئولان

بیشتر بخوانید

موضوع : قدرت در اسلام -حکومت صالحان – عدالت در اسلام – دغدغه عدالت در مسئولان – برخی مهارتهای قضایی – عدالت قضایی – ۶-۸-۹۷

شب نوزدهم صفر١۴۴٠ه.ق موضوع : قدرت در اسلام  -حکومت صالحان – عدالت در اسلام  – دغدغه عدالت در مسئولان – برخی

بیشتر بخوانید

موضوع : قدرت در اسلام -حکومت صالحان – عدالت در اسلام – دغدغه عدالت در مسئولان – برخی مهارتهای قضایی – عدالت قضایی – ۵-۸-۹۷

شب هجدهم صفر١۴۴٠ه.ق موضوع : قدرت در اسلام  -حکومت صالحان – عدالت در اسلام  – دغدغه عدالت در مسئولان – برخی

بیشتر بخوانید

موضوع : قدرت در اسلام -حکومت صالحان – عدالت در اسلام – دغدغه عدالت در مسئولان – برخی مهارتهای قضایی – عدالت قضایی – ۴-۸-۹۷

شب هفدهم صفر١۴۴٠ه.ق موضوع : قدرت در اسلام  -حکومت صالحان – عدالت در اسلام  – دغدغه عدالت در مسئولان – برخی

بیشتر بخوانید

موضوع : قدرت در اسلام -حکومت صالحان – عدالت در اسلام – دغدغه عدالت در مسئولان – برخی مهارتهای قضایی – عدالت قضایی – ۳-۸-۹۷

شب شانزدهم صفر١۴۴٠ه.ق موضوع : قدرت در اسلام  -حکومت صالحان – عدالت در اسلام  – دغدغه عدالت در مسئولان – برخی

بیشتر بخوانید

موضوع عام: قدرت در اسلام – جایگاه عدالت در اسلام – وظایف اقشار در قبال عدالت – دعای شریف مکارم الاخلاق – ١٣٩٧/٨/٢

شب پانزدهم صفر١۴۴٠ه.ق موضوع عام: قدرت در اسلام – جایگاه عدالت در اسلام – وظایف اقشار در قبال عدالت –

بیشتر بخوانید

موضوع : قدرت در اسلام – جایگاه عدالت در اسلام – وظایف اقشار در قبال عدالت – مسؤولان و مدیران نظام – ١٣٩٧/٨/١

شب چهاردهم صفر١۴۴٠ه.ق موضوع : قدرت در اسلام – جایگاه عدالت در اسلام – وظایف اقشار در قبال عدالت –

بیشتر بخوانید

موضوع : قدرت در اسلام – جایگاه عدالت در اسلام – دعای شریف مکارم الاخلاق – ١٣٩٧/۷/٣٠

شب سیزدهم صفر١۴۴٠ه.ق موضوع : قدرت در اسلام – جایگاه عدالت در اسلام – دعای شریف مکارم الاخلاق – ١٣٩٧/۷/٣٠

بیشتر بخوانید

موضوع : قدرت در اسلام – جایگاه عدالت در اسلام – – وظایف اقشار در قبال عدالت – روحانیون،اصحاب رسانه،دانشجویان – شرح دعای شریف مکارم الاخلاق – ١٣٩٧/٧/٢٩

شب دوازدهم صفر١۴۴٠ه.ق 🔊 صوت کامل سخنرانی جلسه استاد روح(حفظه الله) موضوع : قدرت در اسلام – جایگاه عدالت در

بیشتر بخوانید